Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 14 maart 2017

Waarom de burgerpeiling in de Hoeksche Waard geen nut meer heeft

In drie Hoeksche gemeenten* wordt 15 maart een burgerpeiling gehouden met de vraag of – kortgezegd – de Hoeksche Waard één gemeente moet worden. En of u voor of tegen bent.

Maar die vraag is sinds 22 februari 2017 niet meer relevant. De Provinciale Staten hebben toen het besluit genomen tot herindeling. Het besluit van de provincie is niet een (vrijblijvend) advies, het vormt de basis voor het voorstel van wet. Het wetsvoorstel zal nog dit jaar en na de zomer behandeld worden door de beide Kamers. En de rol van de Kamers is niet meer en niet minder dan de zorgvuldigheid van de procedure beoordelen. Het afvinken van criteria van de Wet ARHI.

Veel mensen hebben mij gevraagd of de burgerpeiling nog nut heeft? Mijn antwoord: dat heeft die niet en wel om de volgende redenen.

 1. De fracties op het eiland hebben er unaniem zelf vanaf gezien
  In april en mei 2015 hebben alle vertegenwoordigende fracties op het eiland de mogelijkheid van een referendum besproken en unaniem verworpen. Een referendum had bovendien bindende werking kunnen hebben als men dat wilde. Het is dus een eigen besluit hier vanaf te zien.
 2. De peiling komt te laat
  Indien de burgerpeiling was gehouden voor de datum 22 februari 2017 had dit ruimte gegeven aan de Staten de uitslag mee te laten wegen. Die datum van 22 februari stond al meer dan een half jaar vast. Er is een verzoek geweest van tenminste één partij in de Staten geweest ook daadwerkelijk die peiling eerder te houden. Als de peiling al enig nut kon hebben, dan had die eerder moeten worden gehouden.
 3. De vraagstelling van de peiling is misleidend.
  Deze wekt de suggestie dat de keuze alleen herindeling kan zijn of niets doen. Dat is onjuist. Er moet een forse aanpassing komen in de besluitvorming op het eiland. Iedereen is daar het over eens onder het motto ‘niets doen is geen optie’. Een minderheid van fracties op het eiland wil als alternatief een versterkt samenwerkingsmodel. Daarmee wordt een nieuwe en hoogste Hoeksche Raad opgericht die besluiten aan de 5 gemeenten kan opleggen. Linksom of rechtsom, er moet iets gebeuren en die keuze wordt in de peiling niet voorgelegd.
 4. Het besluit in de Staten is met zeer grote meerderheid genomen.
  In de Provinciale Staten hebben de volgende fracties voor herindeling gestemd: VVD, CDA (5 leden voor en 2 leden tegen), D66, SP, GroenLinks, PvdA en SGP/CU. Tegen hebben gestemd PVV, 50PLUS, PvdD en 2 leden van het CDA. Niet in te zien valt dat deze partijen in de beide kamers het oordeel van hun lagere overheden en fractiegenoten terzijde zullen leggen.
 5. Geen enkele partij in de Provinciale Staten steunt het alternatief van samenwerken
  De tegenstemmers (zie onder 4.) in de Staten hadden de mogelijkheid het alternatief van samenwerken voor te leggen en daarover te besluiten. Geen enkele partij heeft dit initiatief genomen, terwijl daar door insprekers waaronder de partijen voor herindeling was gevraagd. Er is dus geen enkel draagvlak voor iets anders dan herindelen. Het afwijzen van herindeling zoals de vraagstelling luidt, zal dus ook niet tot iets anders kunnen leiden.

Dit zijn allemaal zogenaamde procedurele argumenten en dat zijn ook de enige argumenten die nu nog aan de orde komen. Ten aanzien van de inhoud is alles al in kaart gebracht en gewogen.

En wat doe ik dan met mijn stempas?
Een groot aantal mensen heeft mij gevraagd wat ze moeten doen met hun stempas voor de peiling. Vooral als men het niet eens met de peiling of vraagstelling zijn en toch voor herindelen is. Stempas weggooien? Blanco stemmen? Voorstemmen? Het meest gehoorde antwoord is het laatste. Daarnaast kunt u natuurlijk ook bezwaar maken bij de voorzitter van uw stembureau. Deze is verplicht het bezwaar op te nemen in het officiële verslag (proces-verbaal).

Uiteraard laat ik het aan u om met de peiling te doen wat u goeddunkt. U kent overigens mijn standpunt ten aanzien van herindelen en het is goed om te weten dat 1 januari 2019 de nieuwe gemeente er komt. Het is beter daar nu samen mee aan de slag te gaan.

* Er is ook een niet-officiële peiling in Strijen met een soortgelijke vraagstelling als . Die is omstreden omdat openbaar toezicht en garanties ten aanzien van privacy ontbreken. Deelname op eigen risico.